Igazgatói pályázat - Lazaraltisk

Lázár Ervin Általános Iskola
1043 Budapest, Erzsébet u. 31.
Telefon:+36-1/ 369-3180;
Nyitvatartás:         "  7.00-18.00  "
Tartalomhoz ugrás
Álláshirdetés TK/188/00337/2/2023
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 3526
Intézményi iktatószám: TK/188/00337/2/2023
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Lázár Ervin Általános Iskola
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Intézményvezető (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre,
2023. augusztus 16. - 2028. augusztus15-ig szól. A köznevelési intézmény vezetőjének feladata
az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott
eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása,
intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe. A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások:- az intézményvezetésére vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, - az álláshely
betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, -
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét
igazoló oklevél másolata, - a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz
tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett
szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás
munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), - 90
napnál nem régebbi hatósági bizonyítványa büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a
közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, - a
pályázó szakmai önéletrajza, - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a
teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez), - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak
a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata
annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által
elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány,illetve kinevezési dokumentum
munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a
biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a
pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét
követően nincs lehetőség. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a
belügyminiszter címére történő megküldésével (Észak-Budapesti Tankerületi Központ,1033
Budapest, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
intézményi iktatószámot: (TK/188/00337/2/2023), valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT- Lázár
Ervin Általános Iskola intézményvezetői beosztására". A pályázatot írásban, három azonos
szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban),
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.22. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kk.gov.hu/eszakbudapest, 2023. 02.20.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.20.
A pályázatikiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázatikiírás a közigazgatási
szerváltalazBMrészére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos
jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
Vissza a tartalomhoz