Angol - Lazaraltisk

Lázár Ervin Általános Iskola
1043 Budapest, Erzsébet u. 31.
Telefon:+36-1/ 369-3180;
Nyitvatartás:         "  7.00-18.00  "
Tartalomhoz ugrás
Az angol nyelvoktatásunk alapvető célja kedvet ébreszteni a nyelvtanulás iránt, sikerélményekhez juttatni a diákjainkat, másrészt megalapozni a használható nyelvtudásukat.
Iskolánkban minden tanulónak lehetősége van a képességeinek megfelelő, normál, vagy emelt szintű óraszámban, bontott csoportokban angol nyelvet tanulni. Az emelt szintű oktatási forma nagy hagyományokra tekint vissza. Újpest egyik első angol tagozatos iskolája voltunk már a 80-as években. A színvonalas nyelvoktatás személyi és tárgyi feltételei is évek óta adottak. Az eredményes és hatékony nyelvtanítás támogatására olyan nyelvi szaktantermeket alakítottunk ki, ahol a digitális eszközökkel is segíteni tudjuk az egyéni tempójú és tevékenységközpontú nyelvtanulást. Használjuk a CD-ket, DVD-ket, TV és internetes műsorokat, videós és interaktív anyagokat, meséket és könnyített olvasmányokat.
Mivel nagy hangsúlyt helyezünk a gyerekek életkori sajátosságaira és az egyéni szintjükre, ezért a nyelvkönyveket is úgy választottuk ki, hogy a csoport és a gyerekek egyéni fejlődési ütemének a legjobban megfeleljen.
Tankönyveink tevékenységközpontúak (English for you, Young Stars,  Project 1-4 Fourth Edition). Ez segít abban, hogy a tanulók az általános iskolai nyelvoktatás végére megismerjék és használni tudják mindazokat az angol nyelvi eszközöket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek.
A nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából elengedhetetlen a nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás. Minél hamarabb kezdjük el, annál több esély van a nyelv automatikus felvételére és használatára.
Elsőben dalokat, játékokat, mondókákat és az alapszókincset tanulják a későbbi nyelvi készségek kialakításához. (Hallás utáni megértés, társalgás kezdetei).
Második osztálytól kezdünk el írni. Harmadikban és negyedikben folyamatosan bővítjük az előző évek ismereteit.
A kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzések segítenek a tanulóknak abban, hogy ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük megmaradjon és erősödjön és bátran használják a rendelkezésére álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük.
Felső tagozaton az a célunk, hogy a gyerekek olyan szintű nyelvtudást kapjanak, ami megkönnyíti számukra a középiskolában a második idegen nyelv tanulását.
Kiemelten fontos szerepet kapnak a kommunikatív kompetenciák mindennapi gyakorlattá válása, a tevékenységközpontú órai munka, a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése, az autentikus irodalom használata, valamint más kultúrák ismerete és az egész életen át tartó tanulás vágyának kialakítása.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetenciák több ponton érintkeznek az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció területei erősíthetik egymást. Ezért az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi ismereti, sőt az angol nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Iskolánkban minden tanévben különböző versenyeken mérhetik össze tudásukat a tanulóink. Pl. szaktárgyi, országismereti, valamint játékos versenyek. Aktívan és eredményesen részt veszünk a kerületi szintű versenyeken is.
Az angol ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeink mindig érdekes színt hoznak az iskola hétköznapjaiba (Halloween Party, Christmas, Valentine Day, Egg-rolling, Easter). Valamint kiváló szereplési lehetőség az iskola Gála műsor is.
Vizsgák
Diákjaink a 6. és 8. évfolyamon az országos kompetencia méréssel, az emelt szintű osztályokban szóbeli vizsgával zárják a tanévet.
5. és 7. évfolyamon mindenki helyi kompetencia mérésen vesz részt.
Legfőbb célkitűzésünk, hogy tanítványainkat eljuttassuk arra a tudásszintre, mely megfelel a KER A1, A2 szintjének.
7-8. osztályban második idegen nyelv (német) tanulására nyújtunk lehetőséget, valamint angolból igény szerint nyelvvizsgára előkészítőt is szervezünk.
Az AIESEC egyetemi szervezet segítségével a nyelvhasználat támogatására minden évben hat hétre fogadunk külföldi hallgatókat. A világ legkülönfélébb tájairól - Brazília, Kína, stb. - érkező egyetemisták, akiknek szintén nem anyanyelvük az angol, ezen idő alatt gyerekeink nyelvhasználatát segítik. Itt tartózkodásuk alatt bemutatják saját országukat, szokásaikat, jellemző ételeiket és még sok más érdekes tudnivalót is, ami a gyerekek érdeklődést mindig felkelti. Bekapcsolódnak az angol órai tevékenységekbe is; a lemaradóknak segítenek a feladatok értelmezésében, a gyorsabban haladókat pedig sok izgalmas feladattal látják el.
A nyelvtanáraink folyamatosan képzik magukat, hogy lépést tudjanak tartani a legújabb módszerekkel. A kompetenciaalapú oktatás értékes elemei már a mindennapjaink részévé váltak.
Szeretettel várjuk az iskolánk és az emelt szintű nyelvtanulás iránt érdeklődő szülőket és gyermekeiket.
                                                                                             

Vissza a tartalomhoz